تبلیغات
فوریت های پزشکی در ایران

فوریت های پزشکی در ایران
هر كه نفسی را از مرگ نجات دهد مانند آن است كه همه ی مردم را حیات بخشیده است (قرآن كریم)
نظر سنجی
میزان رضایت شما از سیستم اورژانس 115 چقدر است ؟


با آرزوی توفیق الهی برای پذیرفته ‌شدگان گرامی در توأم كردن علم ، تقوا و كسب رضای خالق و تلاش برای سربلندی ایران اسلامی ، بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشتههای مختلف تحصیلی نیمه متمركز دورههای روزانه و نوبت دوم «شبانه» دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، مراكز آموزش دانشگاه پیام نور ، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دوره‌‌های مشترك واحدهای   بین المللی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ودانشگاههای علوم پزشكی كشوردر آزمون سراسری سال 1389 اعلام میگردد.

برای اطلاع داوطلبانی كه اسامی آنان به عنوان پذیرفتهشدگان نهایی هر یك از رشتههای تحصیلی نیمه متمركز در سایت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.Sanjesh.org اعلام شده است میرساند كه لازم است برای ثبت نام با در دست داشتن مدارك مورد نیاز منحصراً براساس روزهای تعیین شده به مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه نمایند . عدم مراجعه داوطلبان در تاریخ مقرر برای ثبت نام به منزلة انصراف از تحصیل تلقی میگردد.
الف- مداركی كه پذیرفته شدگان لازم است ارائه نمایند :
1-پذیرفته شدگان باید دارای یكی از مدرك پایان دوره كاردانی و یا گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه كه دربخش و شهر محل اخذ مدرك مشخص شده وبا درنظرداشتن ضوابط تاریخ اخذ مدرك كه قبلاً دردفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره 2 ) به اطلاع آنان رسیده برای ثبت نام به موسسه محل قبولی مراجعه نمایند.
2- اصل مدرك و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل مدرك و دو سال ما قبل آن برای كلیه پذیرفته شدگان اعم ازنظام جدید ویا  نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا هنرستان به انضمام یك برگ روگرفت آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصیلی در آن مشخص باشد.
3- اصل ‌و یا گواهی مدرك پایان دوره كاردانی پیوسته آموزشكدههای فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرفتهشدگان دارای مدرك مذكور با قید تاریخ اخذ مدرك كاردانی (حداكثر تا تاریخ 31/6/89) به انضمام روگرفت آن ، همچنین اصل و یا گواهی دیپلم متوسطه ، سال ما قبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ دیپلم و سال ما قبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم در آن مشخص شده باشد ، به انضمام یك برگ روگرفت آن.
4- اصل شناسنامه و دو سری روگرفت از تمام صفحات آن و همچنین اصل كارت ملی و روگرفت آن.
5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری .
-برای تمام داوطلبانی كه برای آنان معافیت تحصیلی در خواست می گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند .
6- مدركی كه وضعیت نظاموظیفه آنها را با توجه شرایط مربوط به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات 34 و 35 دفترچه راهنمای شماره یك آزمون سراسری سال 1389 مشخص كند (برای برادران).
7- اصل حكم مرخصی سالانه یا موافقت كتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای كارمندان .
8- معرفی نامه رسمی از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا وزارت جهاد كشاورزی با امضاء و مهر هر یك از رؤسای ارگانهای مذكور كه در آن قید شده باشد. داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصرههای چهارگانه آن در آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آیین نامه مذكور ، واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان میباشند.
9- پذیرفته شدگان لازم است به همراه تصویرگواهی پیش دانشگاهی خود به دفاتر پستی محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائیدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی ) از اداره آموزش وپرورش محل تحصل خود را نمایند واین رسیدپستی را در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولی خود ارائه نمایند .
10- كلیه پذیرفته شدگان نهایی لازم است قبل از حضور فیزیكی برای ثبت نام دردانشگاه محل قبولی برای كسب اطلاعات بیشتر از زمان ،شرایط ومدارك اختصاصی موردنیاز ثبت نام به آدرس سایت دانشگاه محل قبولی نهایی خود مراجعه نمایند
 
 
پذیرفته ‌شدگان رشتهتحصیلی كاردانی فوریتهای پزشكی (كدهای 2072 الی 2075 و 2077 الی 2110) دانشگاه ها و دانشكدههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی- درمانی
   داوطلبانی كه اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی رشته تحصیلی كاردانی فوریتهای پزشكی دانشگاه ها و دانشكدههای علومپزشكی و خدمات بهداشتی- درمانیاعلام گردیده ، لازم است برای ثبت نام علاوه بر سایرمدارك مندرج دربند(الف)این اطلاعیه با در دست داشتن اصل شناسنامه و دو سری روگرفت از تمامصفحاتآن - 12 قطعهعكس4×3 جدید- اصل مدرك مشخص كننده وضعیت نظام وظیفه به انضمام روگرفت آن-پرینت كارنامه آزمون سراسری سال 1389- اصل حكم كارگزینی سالانه با موافقت كتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت- اصل و روگرفت دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن)- معرفی نامه رسمی از سازمان یا ارگان مربوطه در صورتی كه از سهمیه خاص بهرهمند شدهاند و سایر مدارك لازم در ساعت 8 صبح به آدرسهای تعیین شده به شرح جدول ذیل مراجعه نمایند.
جدول شماره 3- برنامه زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان رشته فوریتهای پزشكی دانشگاهها و دانشكدههای علوم پزشكی
نام دانشگاه/دانشكده
كد
رشته
تاریخ مراجعه
آدرس مراجعه
تلفن تماس
علوم پزشكی اراك
 
2075
 
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
اراك- میدان بسیج – سایت پردیس دانشگاه - معاونت آموزش و تحقیقات 
4173638
(كد 0861)
www.arakmu.ac.ar
علوم پزشكی ارومیه
2078
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
ارومیه- انتهای خیابان جهاد-جنب اورژانس - ستاد مركزی دانشگاه
2237399-2244686
      (كد 0441)           
www.edu.umsu.ac.ar
علوم پزشكی هرمزگان-بندرعباس
2080
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامیضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه
1-3337190
(كد 0761)


ادامه جدول شماره 3- برنامه زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان رشته فوریتهای پزشكی دانشگاهها و دانشكدههای علوم پزشكی
علوم پزشكی بوشهر
2081
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
بوشهر- بهمنی-خ ری شهری – جنب بیمارستان سلمان فارسی- سایت پردیس
4552247
 (كد 0771)
علوم پزشكی بیرجند
2082
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
بیرجند- خیابان ایت الله غفاری-سازمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی
آدرس اینترنتی :
www.bums.ac.ir
علوم پزشكی تبریز
2083
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
تبریز- خیابان دانشگاه – مدیریت امورآموزشی وتحصیلات تكمیلی
3367206
(كد 0411)
علومپزشكی
جندی شاپور ‌‌اهواز
2084
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
دزفول-انتهای بلوار آزادگان-دانشكده علوم پزشكی دزفول
6269040
(كد 0641)
علوم پزشكی زابل
2088
شنبه 16/11/89       
زابل- چهاراه بهداشت –خیابان شهید رجایی-ساختمان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه-طبقه سوم
2230765
(كد 0542)
www.zbmu.ac.ir
علوم پزشكی زنجان
2089
شنبه 23/11/89       
زنجان- بلوار آزادی- دانشگاه علوم پزشكی زنجان- معاونت آموزشی
4224767
(كد 0241)
www.zums.ac.ir
علوم پزشكی سمنان
2091
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
سمنان-بلوار بسیج-دانشگاه علوم پزشكی-معاونت آموزشی وپژوهشی- واحد پذیرش و ثبت نام
4442467
(كد 0231)
www.sem-ums.ac.ir
علوم پزشكی مازندران- ساری
2106
دو شنبه 25/11/89
ساری- میدان امام(ره)-سهراهجویبار-ابتدای بزرگراه ولیعصر(عج)- ستاد مركزی دانشگاه- طبقه سوم
2262586
(كد 0151)
www.mazums.ac.ir
علوم پزشكی مشهد
2107
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
مشهد- میدان سعدی-نبش سناباد 7- اداره كل امور آموزشی
24-8421023
83-8450482
8416023
(كد 0511)
علوم پزشكی همدان
2108
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
همدان- خیابان شریعتی-چهارراه شریعتی-روبروی تالار مرمر- ساختمان شماره4 - معاونت آموزشی
2528058
(كد 0811)
علوم پزشكی شهید صدوقی یزد
2110
دو شنبه 25/11/89        سه شنبه 26/11/89 
یزد- میدان باهنر- ابتدای بلوار شهید صدوقی- ساختمان مركزی دانشگاه
5-7240171
(كد 0351) 
www.ssu.ac.ir
علوم پزشكی بجنورد
2086
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
بجنورد- خیابان طالقانی غربی خیابان هنر-جنب بیمارستان بنت الهدی نبش كوچه شهیددقیقی
2246144
(كد 0584)
علوم پزشكی سبزوار
2090
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
دانشگاهعلومپزشكی سبزوار-دانشكده پیراپزشكی - كیلومتر 5 جاده تهران- ساختمان شماره 1
4445991-4446030
4446070
(كد 0571)
www.medsab.ac.ir
علوم پزشكی شاهرود
2092
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
شاهرود- میدان هفت تیر- ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی
3331850
(كد 0273)
www.shmu.ac.ir
علوم پزشكی فسا
2097
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشكی فسا
6-2220994
 (كد 0731)
www.fums.ac.ir
علوم پزشكی كردستان- سنندج
2100
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
سنندج- بلوار پاسداران-پایین تر از بیمارستان قدس- پردیس دانشگاه-
اداره كل آموزش
6131211
(كد 0891)
علوم پزشكی كرمان
2101
 
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
كرمان- بلوار جمهوری اسلامی- سازمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی - اداره كل آموزش
2113709
 (كد 0341)
www.vce.kmu.ac.ir
علوم پزشكی كرج
2074
دو شنبه 25/11/89        سه  شنبه 26/11/89 
كرج-بلوار باغستان بالاتر از پارك تختی-خیابان اشتراكی-گلستان یكم- اداره كل آموزش
9-4336007
(كد 0261)
علوم پزشكی رفسنجان
2087
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89 
رفسنجان-بلوار امام علی(ع)-ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی- اداره كل آموزش
42-8220038
(كد 0391)
www.rums.ac.ir
علوم پزشكی كرمانشاه
2102
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
كرمانشاه- بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 دانشگاه طبقه سوم -معاونت آموزشی
8350177 - 8359795
(كد 0831)
علوم پزشكی گیلان
2104
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
رشت-خ نامجو-خ شهید سیادتی روبروی درب دوم بیمارستان الزهرا(س)- معاونت آموزشی طبقه دوم-اداره پذیرش وثبت نام
3228945-3229478
3228845
(كد 0131)
www.gums.as.ir


ادامه جدول شماره 3- برنامه زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان رشته فوریتهای پزشكی دانشگاهها و دانشكدههای علوم پزشكی
علوم پزشكی لرستان
2105
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
خرم آباد-كمالوند كیلومتر4جاده خرم آباد بروجرد ادارهكلآموزش
6200149(كد 0661) 
 آدرس سایت :
www.lums.ac.ir
علوم پزشكی گناباد
2103
ازساعت 8 تا 14
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
گناباد- حاشیهجاده آسیایی- معاونت آموزشی پژوهشی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه
7223028-7225027
(كد 0533)
www.edu.gmu.ac.ir
دانشكده علوم پزشكی ایرانشهر
2072
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
زاهدان- بلوار خلیج فارس میدان دكتر حسابی–بلوار جنت- مجتمع اداری پردیس–اداره پذیرش وثبت نام
7- 3414552
(كد 0541)
www.amouzesh zdmu.ac.ir
علومپزشكیكهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)
2109
سه شنبه 27/11/89
چهار شنبه 28/11/89 
یاسوج-پردیس‌‌دانشگاهی-جنب بیمارستان امام سجاد(ع)-معاونت آموزش تحقیقات وفناوری
2233700 - 2230444
(كد 0741)
www.yums.ac.ir
علوم پزشكی شیراز
(واحد ممسنی ،گراش و كوار)
2094
2095
2096
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
شیراز- خیابان كریمخان زند- جنب استانداری دانشكده پزشكی - اداره كل آموزش
2307953-2307890
2305896-2305894
2305897
(كد 0711)
علوم پزشكی جهرم
2085
شنبه 16/11/89        یكشنبه17/11/89 
جهرم- خیابان استاد مطهری-دانشگاه علوم پزشكی جهرم-ساختمان پردیس
9-3340405
(كد 0791)
www.jums.ac.ir
علوم پزشكی اردبیل
2077
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
اردبیل –دانشگاه علوم پزشكی اردبیل مدیریت آموزشی (واحد پذیرش و ثبت نام)
5513777
(كد 0451)
www.arums.ac.ir
علوم پزشكی ایلام
2079
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
 
ایلام- بانگنجاب -بلوارپژوهش-معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری
2227125-2227139
(كد 0841)
www.medilam.ac.ir
علوم پزشكی شهركرد
2093
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
شهركرد-بلوار آیت الله كاشانی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد ساختمان معاونت آموزشی اداره پذیرش ثبت نام
3350341
(كد 0381)
علوم پزشكی قزوین
2098
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
قزوین- بلوار شهید باهنر-مجتمع پردیس دانشگاه-اداره كل امور آموزشی
3338127-3338034
3341934
(كد 0281)
www.qums.ac.ir
علوم پزشكی قم
2099
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
قم-خیابان ساحلی-دانشگاه علوم پزشكی قم-طبقه دوم -اداره خدمات آموزشی
7726030-7703044
(كد 0251)
www.muq.ac.ir
علوم پزشكی دزفول
2073
شنبه 23/11/89        یكشنبه24/11/89
دانشكده علوم پزشكی دزفول
6269040
(كد 0641)
 [ پنجشنبه 7 بهمن 1389 ] [ 03:21 ق.ظ ] [ امید حسین زاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

توضیح آرم فوریتهای پزشكی (یا ستاره حیات)

شكل چسب ستاره، نشانه پانسمان و نماد پرستاری است.
شكل عصا، نشانه عصای بقراط حكیم می باشد كه پدر علم طب است.
شكل مار، نشانه داروشناسی است.

تلفیق این 3 مورد كه تشكیل ستاره حیات را می دهند اهمیت حیطه و گستردگی وظایف یك تكنسین اورژانس را به خوبی بیان می كند.
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ